REGULAMIN NAGRODY STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO „ZA CZYN”

§ 1 Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego „ZA CZYN”, organizację i tryb pracy Kapituły Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego. § 2 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Wyszkowski,  2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Wyszkowskiego,  3) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Wyszkowie, 4) Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Wyszkowskiego, 5) Kapitule – należy przez to rozumieć Kapitułę Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego, 6) Nagrodzie – należy przez to rozumieć coroczną Nagrodę Starosty Powiatu Wyszkowskiego „ZA CZYN” przyznawaną zgodnie z niniejszym Regulaminem, 7) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego,  8) Kandydat – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub organizację nie posiadającą osobowości prawnej zgłoszoną do Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego. § 3 1. Na wniosek Kapituły Starosta corocznie przyznaje Nagrodę za wybitny wkład na rzecz rozwoju i promocji Powiatu. 2. Nagrodą, o której mowa w ust.1 jest nagroda pieniężna w wysokości równowartości 1.000 euro netto (wg tabeli średniego kursu walut NBP z dnia poprzedzającego przyznanie Nagrody). 3. Nagroda przyznawana jest raz w roku w pięciu dziedzinach: 1) działalność promocyjna: a. za działania popularyzujące Powiat w kraju lub zagranicą, b. za udział w regionalnych, ogólnopolskich lub międzynarodowych targach, wystawach i imprezach promujących Powiat, c. za organizację imprez promujących osiągnięcia lub dorobek Powiatu, d. za przedsięwzięcia mające wpływ na kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu; 2) sport: a. za sukcesy w organizacji prestiżowych zawodów sportowych oraz upow-szechnianiu kultury fizycznej i sportu, b. za wybitne osiągnięcia w ogólnopolskim lub międzynarodowym współza-wodnictwie sportowym (tj. zajęcie czołowych miejsc w Igrzyskach Olim-pijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy, Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży), 3) kultura: a. za sukcesy w organizacji kultury, upowszechnianiu jej wartości oraz edu-kacji kulturalnej, b. za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz kultywowanie tradycji regionalnych; 4) działalność innowacyjna w gospodarce: a. za kreatywne i konsekwentne działania na rzecz rozwoju gospodarczego Powiatu, b. za wprowadzanie innowacyjności i...

więcej