//OGŁOSZENIE – Nagroda Starosty Powiatu Wyszkowskiego

OGŁOSZENIE – Nagroda Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Ogłoszenie

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego za wkład na rzecz rozwoju i promocji Powiatu.

Nagrody przyznawane są raz w roku w czterech kategoriach,

  1. pomoc społeczna:

   1. za działalność dobroczynną lub charytatywną w imię idei solidaryzmu społecznego,

   2. za działania wspierające lokalną społeczność,

   3. za rozwijanie aktywności społecznej,

   4. za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniają się do zwiększenia udziału społeczeństwa Powiatu w rozwiązaniu lokalnych problemów.

  1. rozwój gospodarczy powiatu:

   1. za kreatywne i konsekwentne działania na rzecz rozwoju gospodarczego Powiatu,

   2. za tworzenie i utrzymywanie warunków do rozwoju rynku pracy,

   3. za działanie filantropijne w biznesie.

  1. kultura:

   1. za sukcesy w organizacji kultury, upowszechnianiu jej wartości oraz edukacji kulturalnej,

   2. za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz kultywowanie tradycji regionalnych;

  1. kultura fizyczna i sport:

   1. za sukcesy w organizacji prestiżowych zawodów sportowych oraz upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu,

   2. za wybitne osiągnięcia w ogólnopolskim lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (tj. zajęcie czołowych miejsc w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy, Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży).

W nowej odsłonie Nagroda Starosty Powiatu Wyszkowskiego w kategorii;

     1. pomoc społeczna

     2. kultura

     3. kultura fizyczna i sport

 • 1 nagroda wynosi 2.500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),

 • 2 nagroda wynosi 1.500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),

 • 3 nagroda wynosi 700 PLN (słownie: siedemset złotych ),

w kategorii rozwój gospodarczy powiatu będzie przyznawana jedna nagroda w postaci pamiątkowej statuetki.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać do siedziby Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nagroda Starosty Powiatu Wyszkowskiego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2019 r. Wniosek powinien zawierać informacje zgodne z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania Nagrody, który dostępny jest na stronie www.powiat-wyszkowski.pl. Wnioski złożone po terminie lub niezgodne z Regulaminem nie będą rozpatrywane.

Starosta Powiatu Wyszkowskiego

Jerzy Żukowski